Behandling

 Introfasen:

cirka två månader

Inskrivning ska ske enligt rutiner och checklista som bockas av eftersom

Du behöver komma in i och följa Husinges regler struktur, mat, sömn kliva upp och kunna förhålla sig till en normal funktionell dygnsrytm samt delta morgonmötena.

Genomgång av vårdplan, vad ska vi jobba med för mål utifrån uppdragsgivare och dig?

ASI som behovsinventering hur har det sett ut för dig, gällande den fysiska hälsan, arbete/utbildning, alkohol och droger, kriminalitet, familj och relationer, den psykiska hälsan

Vi behöver lära känna dig, vad är dina styrkor, hur är din sociala kompetens, vad tycker du om att göra, hur vill du leva ditt liv? Hur trivs du med andra i din omgivning? Påverkas du av negativitet? Hur hjälper man dig att vända och se livet positivt? Hur hanterar du kritik? Hur levererar du kritik mot andra? Vilka är dina risksituationer, när du har störst risk att återfalla i gamla beteendemönster, drogsug när inträffar det, vilka strategier har du för att bli av med drogsuget ?

Genomförandeplan upprättas med hjälp av Maps-Inn som knyter ihop vårdplanen, själva uppdraget från din socialtjänst, ASI utredningen/behovsinventeringen med vilka mål och del mål du har i de olika livsområdena. Genomförandeplanen blir din karta, så att du vet vart du ska och att du är på rätt väg.

Vad har du för mål gällande din fysiska hälsa, arbete/ utbildning vad har du för mål gällande arbete? Vad tänker du om alkohol och droger, att du vill sluta vet vi eftersom du är här men vilka konsekvenser har det gett dig? Kriminalitet, hur har den sett ut? Familj och relationer vilka stöttar dig framåt mot dina livsmål, hur betydelsefull är din familj för dig och hur nära står dem dig? Finns det andra relationer som är viktig för dig? Nätverkskartan upprättas gemensamt med dig. Vad har du för mål gällande sin psykiska hälsa, vad är viktigast att ta itu med och vilka verktyg har du provat? Vad har du för förändringsbeteende som gör att målen, delmålen kommer att uppfyllas. Behöver du mer och kunskap om din problematik? Eller jobbar du redan med förändringar som rör dig mot målet redan i något livsområde? Din egen tilltro till din förmåga att lyckas uppnå dina mål, hur mycket tror du på att kunna lyckas? Vad behöver du för att tro på dig själv, och din förmåga till att förändras?

I den här fasen har du behandlings samtal två ggr i veckan med fokus på mål delmål och förändringsbeteende, du arbetar med beteende förändringar Ibland är det kämpigt eftersom så många beteenden kan höra ihop med ett tidigare missbruk. Vad behöver du för att tro på dig själv? Alla kan förändras. Ge inte upp! Du behöver feedback och beröm när du arbetar med dina beteendeförändringar. Det får du i samtalen, samtalen dokumenteras men bara i stora drag genom journalanteckning, och månadsuppföljningar. Du behöver hjälp med att få veta vilka invanda mönster du har som du behöver förändra, här är det viktigt att veta hur du vill veta, så att du inte blir sårad, tanken är att ju ändå att du ska få hjälp mot dina mål och en varaktig förändring.

Under fas 1 ska du påbörja en sysselsättning på Husinge, kunna hålla en vardags struktur. Kunna sköta både yttre och inre hygien genom att hålla ordning på ditt rum, kontinuerligt duscha. Sköta mattider och städområden samt påbörja alla behandlingsinsatser som finns på Husinge, men du behöver även uppvisa seriositet, närvaro och aktivt delta i det behandlingsinnehåll som finns. Allt behandlingsinnehåll är obligatoriskt, sist men inte minst behöver du lämna urinprover på anmodan och i rätt tid. För dig som har kontakt med beroendemottagningen, så är det bra att veta att urinproverna och närvaron i behandlingsinsatserna förankras hos både din beroendemottagning och socialtjänst så att de ser att du är seriös i din vilja att delta i programmet.

Du ska också få möjlighet att odla dina fritidsintressen utifrån vad Husinge tillhandahåller och i gemenskap med andra.

När du uppnått kriterierna och dessa sitter är det dags för nästa fas..

Behandlingsfasen:

Cirka fem månader

Fortsatta behandlingsinsatser behandlingssamtal två gånger i veckan. ACT grupper och övrigt under veckan. I slutet av fas två har du behandlings samtal en gång i veckan, dina mål och delmål följs upp. När du är i denna fas märks det tydliga förändringar, du tar till dig av behandlingen och övar samt rör dig mot dina uppsatta mål.

Fortsatt terapi, du har fokus på beteende förändringar och har fått en del verktyg för att må bättre och för att fungera i samhällets normer.

Uppföljning av eventuell medicinsk behandling med beroende läkare, tidsperspektiv på den medicinska behandlingen utifrån hemlandsting, hemkommun.

Nätverksinventering, du arbetar med att inventera ditt nätverk och utser de som främjar och stärker dig i din förändring och mot målen. Lösningsfokuserat arbete om hur man hittar nytt umgänge om man behöver det. Behöver du extra insatser?

Du kan få möjlighet att åka på ledigheter under denna fas om det finns nätverk som skyddar och hjälper dig att hålla uppe motivation och stärker dig i att vara drogfri. Du kan också få möjlighet att åka på egna sociala träningsresor, om det inte finns nätverk, eller om du har behov av att odla dina egna intressen, förbereda sysselsättning utanför Husinge. Uppsöka eventuella/alternativa praktikplatser, boka tid hos studievägledare. Ledigheterna ska ha ett syfte och ett mål ur behandlingssynpunkt.

Mer fokus på sysselsättning, i förhållande till framtiden. Hur kommer det att se ut på hemmaplan? Har du möjlighet till lönebidrag? Vad finns det för arbeten i hemkommunen?

Kommer du att kunna hantera en vardag i hemkommunen, i förhållande till risksituationer?

Studier?

Andra möjligheter till sysselsättning.

När detta sitter är det dags för sista fasen, Utsluss.

Utslussfasen:

Här jobbar du tight ihop med din socialtjänst och kontaktperson om boende och arbete/sysselsättning. Du fortsätter i ACT grupperna och tar till dig det du behöver när det gäller stresshantering och övrigt för att öka på ditt skydd mot återfall. Kanske behöver du extrainsatser för att bli starkare? Du odlar dina fritidsintressen som du kommer att fortsätta med på din fritid efter utsluss.